English version

Prihláška na konferenciu

MUDr. Patrik Palacka, PhD. MPH, MBA

späť na program

 


 

MUDr. Patrik Palacka, PhD. MPH, MBA

 

Od ukončenia štúdia všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UK v Bratislave (2005) pracuje v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. V roku 2009 mu bol udelený titul PhD. v doktorandskom študijnom programe vnútorné choroby na LF UK v Bratislave, v roku 2012 ukončil špecializačné štúdium Master of Public Health (MPH), „Odborník na riadenie verejného zdravotníctva“ na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave a štúdium Master in Business Administration (MBA) na Sales Manager Akademie vo Viedni. Špecializačnú skúšku v odbore klinická medicína absolvoval v roku 2009, o rok neskôr získal certifikát Európskej spoločnosti pre klinickú onkológiu (ESMO). Od roku 2011 pracuje ako odborný asistent na LF UK v Bratislave a posledné dva roky vykonáva znaleckú činnosť pre odbor 48 00 00 Zdravotníctvo a farmácia, odvetvie 48 18 00 Rádiodiagnostika a rádioterapia (klinická onkológia). Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje problematike venóznemu tromboembolizmu v onkológii, genitourinárnych malignít a karcinómu prsníka. Je členom viacerých odborných spoločností vrátane ESMO a členom redakčnej rady časopisu Onkológia. V súčasnosti študuje právo na Právnickej fakulte VŠ Danubius.

 


  

Význam odmietnutia liečby v onkológii pre pacienta a lekára

 

Problematika poskytovania zdravotnej starostlivosti vrátane práva pacienta odmietnuť poučenie a/alebo (ne)udeliť informovaný súhlas je na medzinárodnej úrovni upravená v Dohovore o ľudských právach a biomedicíne, vnútroštátna úprava je realizovaná v Zákone č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predložený príspevok sa venuje medicínsko-právnej analýze problematiky poučenia, odmietnutia poučenia a informovaného súhlasu pacienta so zameraním na skupinu onkologických pacientov. Posledné dve kapitoly sa zaoberajú odmietnutím liečby onkologickým pacientom a odmietnutím liečby zákonným zástupcom u osôb s obmedzenou právnou spôsobilosťou.

 


 

 

Kontakt

 

MUDr. Patrik Palacka, PhD. MPH, MBA


II. onkologická klinika LF UK v Bratislave a NOÚ
Klenová 1, 833 10 Bratislava 3  
E-mail: info@onkol.sk
www.onkol.sk

 


 

späť na program

GENERÁLNY PARTNER 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTORI KONFERENCIE

 

 POD ZÁŠTITOU

         

                                      

 


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                               

 


 

HLAVNÍ PARTNERI
                                                

 


 

PARTNERI
                         

 


 

V SPOLUPRÁCI
                                      

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI