English version

Prihláška na konferenciu

Mgr. Andrea Klimková, PhD.

späť na program

 


 

Mgr. Andrea Klimková, PhD.

 

Univerzitné štúdiá etiky a pedagogiky som absolvovala na Katedre filozofie a etiky a na Katedre pedagogiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Súčasne som pokračovala v univerzitnom štúdiu psychopédie na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity. Vedeckú hodnosť PhD. som získala na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, na Katedre etiky a aplikovanej etiky. V minulosti som pôsobila ako špeciálny pedagóg a koordinátorka projektov Euróspkeho sociálneho fondu.
V súčasnosti pôsobím  na Katedre aplikovanej etiky Filozofickej fakulty UPJŠ od roku 2007 na funkčnom mieste odbornej asistentky. Svoju vedecko-výskumnú, vzdelávaciu a publikačnú činnosť vyvíjam  v tematických oblastiach teórie a praxe aplikovanej etiky, konkrétne v subdisciplínach ošetrovateľská etika a ekologická etika, profesijná etika a etika pomáhajúcich profesií. V študijnom programe aplikovaná etika vyučujem predmety Filozofia medicíny , Ošetrovateľská etika, Aplikovaná etika v medicínskej praxi, Odborná prax. Som spoluautorkou vysokoškolských učebných textov Kontextuálne východiská lekárskej etiky a autorkou učebného textu Prípadovosť a komunikácia v ekologickej etike.
V roku 2014 som sa zúčastnila na medzinárodnom pracovnom workshope krajín V4 a panelovej diskusii 3rd CentralEuropeanDictionary of PoliticalConceptsConference: take a glimpse s prednáškou: Matrix of Physician-PatientRelationshipwithintheContext of MedicalEthics (in Slovakia).Výskumné oblasti, ktorým sa venujem sú: Prípadovosť a komunikácia ako nástroje aplikovanej etiky; Kvalita života a ontologická analýza "nemocnej existencie" a "bytia pacientom".
 

  


  

 


Kontakt

 

Mgr. Andrea Klimková, PhD.
 
E: andrea.klimkova@gmail.com

 

 

 


 

späť na program

GENERÁLNY PARTNER 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTORI KONFERENCIE

 

 POD ZÁŠTITOU

         

                                      

 


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                               

 


 

HLAVNÍ PARTNERI
                                                

 


 

PARTNERI
                         

 


 

V SPOLUPRÁCI
                                      

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI